Gwybodaeth am NRN-LCEE

Mae'r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol i Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd (NRN-LCEE) yn gynllun newydd pwysig ar draws Cymru ar gyfer ymchwil i'r rhyngweithiadau rhwng tir, dŵr, darparu bwyd a chynhyrchu ynni.  Amcanion penodol y rhwydwaith yw cyfuno ymchwil ar draws systemau aer-tir-dŵr a thrwy hynny wella'n sylweddol y gallu i ymchwilio yng Nghymru i ddulliau o reoli adnoddau naturiol drwy system gymdeithasol-ecolegol gysylltiedig.  Oherwydd ei fod yn croesi ffiniau ac yn gweithio gyda sefydliadau partner rhagorol, bydd yr NRN-LCEE yn rhoi cyfle cyffrous i'r gymuned ymchwil yng Nghymru roi sylw i gwestiynau nad ydynt wedi cael sylw dyladwy hyd yma ym mhortffolios ymchwil y sefydliadau partner.  Bydd yr NRN-LCEE yn ceisio denu ymchwilwyr gyda hanes rhagorol o weithio ym meysydd yr amgylchedd, biowyddoniaeth ac ynni.  Ethos sylfaenol y Rhwydwaith fydd annog ymchwil sy'n croesi ffiniau traddodiadol rhwng disgyblaethau a gwella cydweithio a chyfnewid gwybodaeth rhwng prifysgolion, canolfannau ymchwil, diwydiant a'r drydedd sector.

Y weledigaeth i'r Rhwydwaith yw gwneud Cymru'n arweinydd byd ym maes datblygu dulliau o reoli adnoddau naturiol drwy system gymdeithasol-ecolegol gysylltiedig.  I wneud hyn mae angen dull newydd o ymwneud â gwyddor amgylcheddol, gan integreiddio ymchwil ar wahanol raddfeydd gofodol ac ar draws meysydd aer-tir-dŵr croyw-môr.  Bydd yr NRN-LCEE yn edrych ar y cyfleoedd, y gost a synergeddau posibl cyflwyno gwahanol wasanaethau ecosystem ar y tir ac yn y rhanbarth arfordirol mewn pedwar prif faes thematig:  Dwysáu mewn modd cynaliadwy Llwybrau ynni carbon isel; Datblygu'r bio economi - modelu cymdeithasol, economaidd a thechnolegol ac Effaith newid hinsawdd a gweithgaredd dynol a sut y gellir eu lliniaru.  Mae'r NRN-LCEE yn canolbwyntio ar y materion cymhleth sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, ynni a dŵr a chaiff y gymuned ymchwil ei herio i ddarparu ymchwil berthnasol yn wyneb cyfyngiadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ar raddfeydd lleol i rai byd-eang.  Mae'r strategaeth hon yn cyd-fynd â'r strategaeth ymchwil amgylcheddol sy'n datblygu yng Nghymru a'r awydd ymysg asiantaethau cyllido ym Mhrydain a'r Undeb Ewropeaidd i edrych ar gysylltiadau rhwng ymchwil sy'n croesi ffiniau traddodiadol.

Canolir ymchwil yr NRN-LCEE o fewn Clystyrau Ymchwil yr NRN-LCEE: consortia o dimau ymchwil Cymreig uchelgeisiol a fydd, drwy ddod at ei gilydd, yn gallu rhoi sylw i feysydd ymchwil newydd sy'n berthnasol yn rhyngwladol.   Bydd y Clystyrau Ymchwil yn penodi Cymrodyr a myfyrwyr PhD a rhagwelir y byddant yn denu ymchwilwyr gyda hanes rhagorol o weithio ym meysydd yr amgylchedd, biowyddoniaeth ac ynni.

Yn ogystal, bydd yr NRN-LCEE yn cyllido a threfnu digwyddiadau, gweithdai, cyfres seminarau a rhaglen o wyddonwyr ar ymweliad sy'n agored i ymchwilwyr ar draws Cymru ac a fydd yn cyflwyno agenda lawer ehangach i Gymrodyr NRN a myfyrwyr.   

Amcan gyffredinol yw cynyddu rhagoriaeth a chynaliadwyedd ymchwil sy'n cael ei chyflawni yng Nghymru ac un o amcanion allweddol yr NRN-LCEE fydd sicrhau cynnydd sylweddol mewn ceisiadau llwyddiannus am gyllid ymchwil o ffynonellau cyllido, yn cynnwys yr RCUK a'r UE.  Bydd y Clystyrau Ymchwil hyn yn ffurfio gweithgaredd craidd y Rhwydwaith gan ddenu grwpiau ymchwil eraill i ymuno drwy geisiadau pellach am gyllid ymchwil i ffynonellau cyllido RCUK a'r UE.  Ymhellach, bydd y Rhwydwaith yn denu a chreu cyfleoedd i bartneriaid ychwanegol a busnesau ymwneud ag ymchwil NRN-LCEE a chynyddu cyfleoedd masnachol i fusnesau yng Nghymru.   Bydd y Clystyrau'n sicrhau y cynhyrchir ymchwil newydd ryng/amlddisgyblaethol rhwng grŵp eang o sefydliadau ymchwil a byddant yn dod â'r sefydliadau yn y bartneriaeth at ei gilydd i wneud ymchwil sy'n croesi ffiniau disgyblaeth traddodiadol.

Cyhoeddir ein galwad am Glystyrau Ymchwil yng ngwanwyn 2014.  Caiff Clystyrau llwyddiannus, a fydd yn gallu penodi Cymrodyr a myfyrwyr PhD, eu dewis erbyn Hydref 2014.  Bydd rhaid i'r holl Gymrodyr Ymchwil fod yn eu swyddi rhwng 1 Ionawr a 1 Gorffennaf 2015, a myfyrwyr PhD erbyn 1 Gorffennaf 2015.  Bydd hyn yn sicrhau y gall y clystyrau weithredu i'r eithaf cyn y daw cam cyntaf y cyllid i ben ar 31 Rhagfyr 2018.